Oferta

Pakiet kompleksowej obsługi nieruchomości:

 1. REPREZENTACJA WSPÓLNOTY
  • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 2. OBSŁUGA PRAWNA
  • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach windykacji na podstawie odrębnego pełnomocnictwa ;
  • opracowywanie uchwał;
  • sporządzanie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości
  • prowadzenie windykacji opłat należnych od właścicieli lokali.
 3. OBSŁUGA KSIĘGOWO-BANKOWA
  • przeprowadzenie czynności w sprawie nadania wspólnocie numeru NIP i REGON
  • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej poprzez rachunek bankowy, założony dla wspólnoty w wybranym banku;
  • rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów;
  • prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego ;
  • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  • rozliczenie kosztów wynikających z faktur dostawców w zakresie dostarczonych mediów;
  • bieżące informowanie Wspólnoty o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • przechowywanie i zabezpieczenie oraz archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.
 4. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
  • zapewnienie dostaw usług komunalnych: zawieranie, zmiany i rozwiązanie umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;
  • złożenie Deklaracji do Urzędu Miasta w sprawie wywozu nieczystości;
  • kontrulowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika;
  • przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
  • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji;
  • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali.
 5. OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI.
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
  • przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku;
  • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji;
  • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości;
  • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli;
  • pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów;
  • zlecanie i nadzór rocznych i pięciuletnich kontruli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
  • planowanie niezbędnych remontów;
  • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym.